Vyskúšajte si vybrané výrobky doma počas 100 dní – a bez rizika.

Výrobky značky TEFAL naplno zodpovedajú náročným požiadavkám moderných domácností a maximálnej bezpečnosti. V prípade, že výrobok i napriek vynikajúcej kvalite nebude zodpovedať vašim predstavám, vrátime vám celú sumu, ktorú ste zaň zaplatili.

AKO POSTUPOVAŤ PRE VRÁTENIE PEŇAZÍ?

Zašlite nám poštou kompletný nepoškodený výrobok v pôvodnom balení a s originálom účtenky najneskôr do 100 kalendárnych dní po kúpe na adresu:

Groupe SEB Slovensko, s.r.o., Cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava
Tel.: + 421 2 321 999 30
e-mail: info-sk@groupeseb.com

Zasielanie výrobkov je možné len poštovou formou, nie osobne. Nezabudnite pripojiť vašu adresu, číslo bankového účtu a dôvod vašej nespokojnosti.

Pravidlá a podmienky vrátenia peňazí:

Akcia je platná iba na území Slovenskej republiky pre všetky parné generátory Tefal zakúpené v období od 15. 5. 2016 do 31. 12. 2016 v sieti slovenských predajní.

Peniaze vám budú zaslané späť na vami uvedený bankový účet do 30 dní po prijatí vašej zásielky a iba v prípade splnenia všetkých vyššie uvedených podmienok. Pokiaľ bol súčasťou nákupu výrobku nejaký darček, musí byť spolu s výrobkom vrátený aj tento darček. Spoločnosť Groupe SEB nenesie zodpovednosť za nedoručené či stratené zásielky. Potvrdenie o odoslaní výrobku nie je považované za jeho doručenie. Zamestnanci spoločnosti, obchodní partneri a ich rodinní príslušníci sa v akcii nemôžu zúčastniť. Ponuka platí iba pre jednu osobu a jeden zakúpený výrobok. Akcie sa môžu zúčastniť iba osoby staršie ako 18 rokov. Výrobky nemožno vrátiť priamo na mieste predaja a nemožno si nárokovať vrátenie vyššej sumy, aká je vyznačená na originále účtenky. Spoločnosť Groupe SEB si vyhradzuje právo overiť údaje uvedené na účtenke a v prípade, že suma na nej vyznačená výrazne prekračuje odporúčanú predajnú cenu, vrátiť späť iba sumu vo výške odporúčanej predajnej ceny.

Vrátením výrobku a zaslaním originálnej účtenky na hore uvedenú adresu organizátora sa odosielateľ stáva „účastníkom“ akcie. Každý účastník súhlasí, aby ním poskytnuté údaje (meno, priezvisko, adresa) organizátor uschovával a svojou účasťou v akcii v súlade s ustanovením § 7 ods. 1 zákona č. 428/2002 Z.z., „o ochrane osobných údajov“, udeľuje organizátorovi súhlas so spracovaním týchto údajov. Súhlas udeľuje na spracovanie údajov v rozsahu, v akom ich zaslal organizátorovi. Súhlas udeľuje na účely spracovania týchto údajov, pre vyhodnotenie akcie a ďalšieho marketingového spracovania, napr. zasielanie informácií o výrobkoch a akciách organizátora, na neobmedzený čas s tým, že tento súhlas je oprávnený kedykoľvek písomne odvolať. Zároveň súhlasí s tým, aby organizátor splnomocnil na spracovanie údajov účastníka tretiu osobu. Udelenie súhlasu je dobrovoľné a účastník má právo prístupu k svojim osobným údajom a ďalšie práva podľa § 10 a 22 zák. č. 428/2002 Z. z.

Organizátorom akcie je spoločnosť Groupe SEB Slovensko, s.r.o., Rybničná 40, 831 06 Bratislava, IČO: 31341489.