img-terms-of-use_SK.jpg

Právne podmienky

Editorom tejto webovej stránky je:

Spoločnosť SEB DEVELOPPEMENT, Société par Actions Simplifiées, podľa francúzskeho zákona, s akciovým kapitálom 3 000 000 EUR, so sídlom na adrese GROUPE SEB Slovensko, spol. Sr.o., cesta na Senec 2/A, 821 04 Bratislava

Hlavným editorom („Directeur de publication“) webovej stránky je:

Gilles PELISSIER

Poskytovateľom hostingu webovej stránky je:

Spoločnosť EOLAS, a Société à Responsabilité Limitée, podľa francúzskeho zákona, s akciovým kapitálom 228 988 EUR, so sídlom na adrese 29 rue Sevran, 38000 GRENOBLE, registrovaná pod číslom B 382 198 794 RCS Grenoble – Tel.: 04 76 44 50 50 Fax: 04 76 44 00 41

Všeobecné informácie o tejto webovej stránke:

Túto webovú stránku vlastní spoločnosť SEB DEVELOPPEMENT so sídlom na adrese: BP 172, 69134 Ecully cedex, Francúzsko.

SEB DEVELOPPEMENT je súčasťou skupiny Groupe SEB. Groupe SEB predstavujú všetky priamo alebo nepriamo pridružené spoločnosti k spoločnostiam SEB SA , 4 M, Chemin du Petit Bois, Cedex 69132 ECULLY – Tel.: 04 72 18 18 18 , Fax: 04 72 18 16 55


Podmienky používania

1. Úvod

Pred vstupom na webovú stránku si starostlivo prečítajte tieto podmienky používania, v ktorých sú uvedené všeobecné zmluvné podmienky vzťahujúce sa na používanie webovej stránky, ktoré sú dostupné v časti Právne podmienky .

2. Súhlas s podmienkami používania

Vstupom na túto webovú stránku alebo používaním tejto webovej stránky potvrdzujete, že súhlasíte s týmito podmienkami používania a všetkými uvedenými podmienkami, na ktoré odkazujú.

Ak odmietate všetky alebo niektoré povinnosti alebo podmienky používania alebo tu uvedené podmienky, nepoužívajte túto webovú stránku.

3. Úprava webovej stránky a podmienok používania

Kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia môžeme zmeniť celú webovú stránku alebo jej časť , ako aj tieto podmienky používania. Musíte si prečítať a pravidelne kontrolovať podmienky používania a akékoľvek podmienky, na ktoré odkazujú, aby ste boli neustále informovaní o podmienkach, ktoré sa na vás vzťahujú.

Použitie webovej stránky po zmenách týchto podmienok alebo webovej stránky znamená súhlas s týmito zmenami.

4. Duševné vlastníctvo

Výslovne uznávate, že všetky zložky webovej stránky vrátane textu, fotografií, ilustrácií, videí, zvukových nahrávok, dizajnu, vzhľadu, štruktúry, konceptov, obchodných značiek, log, technických a grafických riešení, databáz, softvéru, zdrojového kódu, ktoré sú dostupné na webovej stránke alebo prenášaného prostredníctvom webovej stránky, sú v našom výlučnom vlastníctve.

Akákoľvek reprodukcia, prezentácia, adaptácia, zmena, zverejnenie, prenos, pozmenenie, začlenenie do inej webovej stránky, komerčné využitie alebo celkové či čiastočné opätovné použitie webovej stránky alebo akýchkoľvek jej prvkov akýmikoľvek prostriedkami a na akomkoľvek médiu je prísne zakázané.

Akékoľvek nepovolené používanie webovej stránky alebo jej obsahu či na nej zverejnených informácií sa viaže na zodpovednosť používateľa a predstavuje neoprávnené porušenie, ktoré sa trestá podľa článkov L. 335-2 francúzskeho zákona o duševnom vlastníctve.

Rovnaký zákaz sa vzťahuje na prípadné databázy nachádzajúce sa na webovej stránke, ktoré sú chránené ustanoveniami článkov L.341-1 a nasl. francúzskeho zákona o duševnom vlastníctve. Akákoľvek reprodukcia alebo získanie sa viaže na zodpovednosť používateľa.

Tento článok sa nemôže považovať za článok obmedzujúci iné dôvody žaloby proti osobe zodpovednej za neoprávnené používanie webovej stránky alebo jej obsahu.

5. Zodpovednosť a prístup na webovú stránku

Všetky údaje, informácie a publikácie dostupné alebo prevzaté z webovej stránky sa poskytujú len na informačné účely a nie sú v žiadnom prípade úplné. Nezaručujeme presnosť, úplnosť ani aktuálnosť informácií dostupných na webovej stránke. Informácie na tejto webovej stránke môžu obsahovať technické nepresnosti alebo tlačové chyby. Tieto informácie sa môžu pravidelne meniť a zmeny sa budú začleňovať do nových verzií.

Nemôžeme zaručiť, že sa na webovej stránke nenachádzajú žiadne nedostatky, chyby či nezhody, ani ich opravu, ani to, že webová stránka bude fungovať bez prerušenia či zlyhania, ani že je kompatibilná s akýmkoľvek druhom vybavenia.

Potvrdzujete, že disponujete zručnosťami, zdrojmi a znalosťami potrebnými na používanie tejto webovej stránky. Zároveň potvrdzujete, že ste tiež plne zodpovedný za zachovávanie a bezpečnosť integrity vašich údajov, vášho hardvéru a softvéru pri vstupe na túto webovú stránku.

My ani žiadna iná sesterská spoločnosť skupiny GROUPE SEB nie je zodpovedná za priame či nepriame škody v dôsledku používania webovej stránky, obsahu webovej stránky či akéhokoľvek iného prvku prítomného na hostiteľských serveroch webovej stránky.

Vyhradzujeme si právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia zmeniť, ukončiť, pozastaviť alebo zastaviť z akéhokoľvek dôvodu a podľa nášho výhradného uváženia prístup k celej webovej stránke alebo jej časti, a to vrátane obsahu, funkčnosti a doby dostupnosti. Naša zodpovednosť sa za žiadnych okolností nemôže vyžadovať v prípade nedostupnosti webovej stránky.

6. Dôverné informácie

Osobné údaje poskytnuté alebo zozbierané na webovej stránke sa používajú len v súlade s našimi zásadami ochrany osobných údajov a týmito podmienkami používania a podliehajú zásadám ochrany osobných údajov zverejneným na webovej stránke.

7. Odkazy na iné webové stránky

Touto webovou stránkou sa zabezpečuje prístup na iné webové stránky prostredníctvom hypertextových odkazov. Nie sme správcami týchto stránok a nemáme vplyv na ich obsah. Preto nemôžeme byť v žiadnom prípade zodpovední za obsah týchto webových stránok, ani za zber či prenos osobných údajov, inštaláciu cookies či iné podobné procesy. ​

8. Ochrana údajov

Informácie zozbierané na tejto webovej stránke podliehajú spracovaniu údajov spoločnosťou SEB DEVELOPPEMENT, ktorá je správcom údajov. V súlade s francúzskym zákonom o ochrane osobných údajov („Loi Informatique et Libertés“) č. 78-17 zo 6. januára 1978, zmeneným zákonom č. 2004-801 zo 6. augusta 2004 bola táto webová stránka oznámená francúzskemu úradu na ochranu osobných údajov (CNIL).

Akákoľvek osoba, ktorej údaje sa zberajú a spracúvajú na tejto webovej stránke, má právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa jej týkajú, na ich úpravu a odstránenie, ako aj právo zo zákonných dôvodov nesúhlasiť so spracovaním jej údajov. Na uplatnenie týchto práv nás môžete písomne kontaktovať na nasledujúcej adrese:

SLUŽBA PRE SPOTREBITEĽOV SPOLOČNOSTI TEFAL

GROUPE SEB Slovensko, spol. sr.o.
cesta na Senec 2/A
82104 Bratislava

Takisto môžete kontaktovať zákaznícke centrum

9. Poďakovanie

Dizajn, tvorba, koordinácia a výroba obsahu tejto webovej stránky: agence-evolve.com