Všeobecné podmienky predaja

Preambula

Platí od 3. októbrard 2023

 

Kontaktné informácie zákazníckeho servisu

Telefónne číslo: 02 32 199 930  Pondelok až piatok 8:00 až 17:00

Kontakt: contact-sk@tefal.com  / https:/tefal.sk/kontaktuj-nas

O společnosti Groupe SEB

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "VOP") platia medzi spoločnosťou SEB INTERNATIONAL SERVICE (SIS) (ďalej len "spoločnosť") zapísanou v obchodnom a živnostenskom registri mesta Vesoul pod číslom 399 014 216 so sídlom na adrese rue des Chars à Faucogney et La Mer (Haute-Saône), 703 10 FRANCE a fyzickými osobami, ktoré nie sú podnikateľmi a ktoré si chcú zakúpiť (ďalej len "zákazník") výrobok(-y) alebo službu(-y) (ďalej len "tovar") v internetovom obchode: www.tefal.sk (ďalej len "webová stránka").

TIETO PODMIENKY

Neprijímame objednávky spoločností, združení, nezávislých dodávateľov ani iných právnych subjektov.

Ak chce zákazník nakupovať na tejto webovej stránke, musí mať minimálne 18 rokov.

Všetky objednávky zadané prostredníctvom webovej stránky podliehajú týmto VOP. Strany sa dohodli, že ich vzťahy sa budú riadiť výlučne týmito VOP s vylúčením akýchkoľvek iných podmienok.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť tieto VOP. Na zmluvu, ktorá vznikne medzi spoločnosťou a zákazníkom, sa vzťahujú VOP platné v deň, keď zákazník zadá svoju objednávku.

Je dôležité, aby si zákazník prečítal tieto VOP pred odoslaním objednávky prostredníctvom webovej stránky. Spoločnosť odporúča, aby si zákazník tieto VOP uchoval na trvanlivom médiu, a to tak, že si ich fyzicky vytlačí alebo uloží v elektronickej podobe do svojich osobných súborov.

Tieto VOP stanovujú podmienky predaja medzi spoločnosťou a zákazníkom, vrátane procesu objednávania, procesu platby, dodania položiek, ako aj akýchkoľvek práv zákazníka na zrušenie zmluvy.

1. OBJEDNÁVKA

ODOSLANÍM OBJEDNÁVKY NA TOVAR(-Y) ZÁKAZNÍK SÚHLASÍ S TÝMITO PODMIENKAMI A SÚHLASÍ S NIMI.

Spoločnosť predáva výlučne neobchodným osobám a v množstvách obvyklých pre maloobchodný trh.

Zákazník má možnosť zadať online objednávku na akýkoľvek tovar, ktorý je inzerovaný ako dostupný na predaj na webovej stránke. Ak chce zákazník zadať objednávku, musí sa prihlásiť do svojho účtu pomocou svojho používateľského mena (e-mailovej adresy) a hesla, ak už má účet, alebo si vytvoriť účet v prípade prvej objednávky.

V prípade vytvorenia zákazníckeho účtu s osobným používateľským menom a heslom musí zákazník dbať na ochranu hesla a nikomu ho neprezradiť. Každý zákazník je osobne zodpovedný za všetky nákupy uskutočnené pomocou svojho používateľského mena a hesla.

Po výbere a pridaní požadovaného tovaru do košíka môže zákazník skontrolovať obsah objednávky, vybrať spôsob platby a doručenia a skontrolovať a potvrdiť objednávku.

 Po odoslaní objednávky zákazníkom spoločnosť zašle zákazníkovi e-mail s potvrdením o prijatí objednávky ("potvrdenie objednávky").  Tento e-mail s potvrdením objednávky nie je prijatím objednávky - je len potvrdením o jej prijatí.

Spoločnosť sa zaväzuje splniť objednávky prijaté prostredníctvom webovej stránky v závislosti od dostupnosti položiek. Ak objednané položky nebudú k dispozícii, Spoločnosť sa zaväzuje oznámiť túto skutočnosť dotknutým zákazníkom.

V niektorých prípadoch sa môže stať, že po potvrdení objednávky a zaplatení zákazníkom sa položka stane nedostupnou. V takom prípade Spoločnosť čo najskôr informuje Zákazníka a vráti mu zaplatenú sumu najneskôr do štrnástich (14) dní odo dňa takéhoto oznámenia.

2. ORDER PRISPÔSOBENÝCH POLOŽIEK

Niektoré položky uvedené na predaj na webovej stránke je možné prispôsobiť. Ak je to možné, zákazníci si môžu vybrať a odoslať správu a/alebo obrázok podľa vlastného výberu a prispôsobiť si tak uvedený tovar. Spoločnosť akceptuje väčšinu požiadaviek na prispôsobenie, ale nemôže akceptovať žiadnu požiadavku, ktorá by mohla narušiť verejný poriadok, morálku, etiku alebo práva tretích strán.

Zákazníci najmä ručia Spoločnosti za to, že majú všetky potrebné povolenia a práva (najmä práva priemyselného a duševného vlastníctva, ako sú práva na ochrannú známku a autorské práva) na obrázky a obsah, ktoré chcú použiť na Tovar(-y).

Okrem toho zákazníci udeľujú spoločnosti a jej prípadným partnerom práva na reprodukciu, reprezentáciu, úpravu a ukladanie na všetkých existujúcich alebo budúcich médiách, a to celosvetovo, na dobu potrebnú na vytvorenie prispôsobeného predmetu.

Spoločnosť nenesie žiadnu priamu ani nepriamu zodpovednosť za prispôsobené položky v dôsledku priamo alebo nepriamo reprodukovaného obsahu.

 V prípade nároku vzneseného voči Spoločnosti, ktorý tvrdí, že prispôsobenie položky porušilo akékoľvek práva tretej strany, bude zákazník zodpovedný Spoločnosti za náklady, poplatky, výdavky a škody, ktoré Spoločnosti vzniknú v dôsledku údajného porušenia.

Spoločnosť nie je povinná uchovávať údaje oznámené na účely vytvorenia prispôsobených položiek a v tejto súvislosti nemôže niesť zodpovednosť.

Zákazník je informovaný, že prispôsobenie sa môže líšiť v závislosti od média, avšak bez toho, aby bola spochybnená kvalita služieb poskytovaných spoločnosťou.

UPOZORŇUJEME, ŽE ZÁKAZNÍK NEMÁ PRÁVO NA ZRUŠENIE OBJEDNÁVKY NA TOVAR VYROBENÝ NA MIERU V SÚLADE SO ŠPECIFIKÁCIAMI ZÁKAZNÍKA.

3. CENY

Všetky ceny sú uvedené v eurách vrátane daní. Zahŕňajú DPH podľa sadzby platnej v deň objednávky. Tieto ceny však nezahŕňajú náklady na dopravu.

Ceny sú záväzné v čase zadania objednávky v závislosti od dostupnosti produktov. Ak sa zavedie, zvýši alebo zníži jedna alebo viacero daní alebo poplatkov, napríklad príspevky na ochranu životného prostredia, táto zmena sa môže odraziť v predajnej cene položiek na webovej lokalite a v predajných dokladoch.

Spoločnosť si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť svoje ceny, ale cena fakturovaná zákazníkovi bude cena platná v čase potvrdenia objednávky zákazníka.

4. SPÔSOBY PLATBY

Nákupy sa musia zaplatiť online pri zadávaní objednávky.

Platba bankovými kartami

Platbu je možné uskutočniť týmito bankovými kartami: Master Card, Visa

Platba cez Apple Pay

Platenie cez Apple Pay je jednoduché, bezpečné a rýchle. Nemusíte mať pri sebe platobnú kartu, ale záleží na type zariadenia, ktoré máte, či platbu overíte pomocou Face ID, Touch ID alebo prostredníctvom bezpečnostného kódu PIN, pričom za spracovanie platby neplatíte žiadny ďalší poplatok.

 

Platba propagačným kódom

Zľavové kódy nie je možné kombinovať a môžu byť obmedzené na vybraný sortiment.

Zľavové kódy nie je možné použiť na objednávku, ktorá už bola vytvorená a potvrdená.

Platba na dobierku [COD]

Platba na dobierku umožňuje zákazníkovi zaplatiť za nákup pri prevzatí zásielky. To zahŕňa aj platby bankovou kartou na POS termináli kuriéra, ktorý zásielku doručuje.

5. DORUČENIE

5.1 Spôsoby doručenia

Objednávky zadané prostredníctvom webovej stránky sú určené na doručenie na území Slovenskej republiky len na adresu uvedenú zákazníkom a podľa zvolenej možnosti doručenia.

Zákazník sa zaväzuje oznámiť všetky informácie týkajúce sa doručenia (miesto, príjemca atď.) pri zadávaní objednávky. V prípade chyby v označení kontaktných údajov príjemcu alebo iných informácií nemôže Spoločnosť niesť zodpovednosť za prípadnú nemožnosť doručenia objednaných položiek, ak boli pôvodné informácie o doručení poskytnuté Zákazníkom nesprávne.

Dodávky sa uskutočňujú do 3 až 5 dní* od prípravy balíka zákazníka a od dátumu odoslania.

Pri objednávaní položiek na mieru sa k dodacej lehote pripočíta čas výroby takýchto položiek na mieru v závislosti od zvolenej možnosti dodania.

Spoločnosť sa zaväzuje dodať objednávky najneskôr do tridsiatich (30) dní od potvrdenia objednávky. Ak sa dodávka v tejto lehote neuskutoční, zákazník môže zrušiť svoju objednávku u oddelenia služieb zákazníkom na kontakte uvedenom v hornej časti tohto dokumentu a budú mu vrátené náklady.

Ak zákazník pri pokuse o doručenie nie je k zastihnutiu, kuriér zanechá oznámenie s pokynmi na zabezpečenie ďalšieho doručenia alebo vyzdvihnutia.

Zákazník je povinný skontrolovať stav balíka a jeho obsah pri prevzatí.

Ak je balík pri doručení poškodený, zákazník musí odmietnuť doručenie a na dodacom liste musí byť uvedené "odmietnuté z dôvodu zlého stavu" spolu s dátumom prevzatia a podpisom zákazníka. Zákazník by mal tiež kontaktovať zákaznícky servis s použitím informácií uvedených v hornej časti tohto dokumentu.

Ak sa problém ovplyvňujúci dodávku zistí po dokončení dodávky, zákazník musí kontaktovať zákaznícky servis, ktorý ho poučí o ďalšom postupe.

5.2 Náklady na dodanie:

Náklady na dopravu závisia od zvolenej možnosti doručenia. Zákazníkovi bude oznámená pred potvrdením objednávky.

5.3 Dobierka

Možnosť platby na dobierku je k dispozícii len pre košík rovnajúci sa alebo nižší ako 700 EUR

Pri výbere možnosti "Dobierka" sa za každú objednávku účtuje poplatok vo výške 1,90 EUR s DPH, ktorý sa pripočíta k nákladom na doručenie a kuriér ho vyberie pri doručení na adresu uvedenú zákazníkom.

OBOJA DOPRAVNÁ CENA a POPLATKY ZA DOPRAVU V HOTOVOSTI sa fakturujú spoločne na tom istom riadku faktúry pod technickým označením "DOPRAVA".

Upozornenie pre zákazníka: pri výbere možnosti dobierky sa zákazník zaväzuje zaplatiť za objednaný tovar v deň dodania. V prípade, že Zákazník odmietne dodanie tovaru alebo si tovar nepríde vyzdvihnúť, Spoločnosť má právo zadržať náklady na dodanie a uložiť Zákazníkovi zmluvnú pokutu.

6. ITEM ZÁRUKA

6.1.Záruka (okrem opravárenského balíka)

Podmienky obchodnej záruky na Predmety nájdete v časti "Záruka" na webovej stránke. Nič v obchodnej záruke ani v týchto VOP nemá vplyv na zákonné práva Zákazníka.

Okrem toho, v prípade nesúladu položky alebo vady (poškodený, znehodnotený výrobok) má zákazník lehotu tridsať (30) dní od dátumu dodania, aby požiadal o výmenu/vrátenie peňazí. Za týmto účelom musí Zákazník telefonicky kontaktovať Zákaznícky servis na kontaktnom čísle uvedenom v hornej časti tohto dokumentu, ktorý ho poučí o postupe vrátenia. Tovar by mal byť vrátený kompletný v pôvodnom obale (príslušenstvo, návod na použitie a ďalšie dokumenty, ktoré sú súčasťou obalu).

Spoločnosť sa potom zaväzuje vrátiť Zákazníkovi nevyhovujúci Predmet, ak sú splnené podmienky vrátenia Predmetu.

Žiadny tovar vrátený nekompletný, poškodený zákazníkom alebo použitý nebude akceptovaný.

ZÁKONNÉ PRÁVA SPOTREBITEĽOV

Okrem podmienok obchodnej záruky je spoločnosť naďalej viazaná zákonnými ustanoveniami o zákonnej záruke za zhodu v súlade s ustanoveniami § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov

 

Zodpovednosť za vady tovaru sa riadi ustanoveniami § 422 a nasl. Obchodného zákonníka. Spoločnosť vybavuje reklamácie spotrebiteľov v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 250/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov, Občianskym zákonníkom Slovenskej republiky a platnými ďalšími príslušnými právnymi predpismi.

Na všetok tovar zakúpený na základe občianskoprávnych vzťahov je záručná doba v súlade s právnymi predpismi Slovenskej republiky 24 mesiacov, pokiaľ právne predpisy Slovenskej republiky nestanovujú pre určité druhy tovaru kratšiu dobu. Záručná doba začína plynúť odo dňa prevzatia tovaru kupujúcim.

Záruka sa nevzťahuje na vady a škody vzniknuté: v súvislosti s bežným opotrebovaním, konaním kupujúceho alebo tretej osoby po prevzatí tovaru kupujúcim, neodborným, nešetrným zaobchádzaním, nadmerným zaťažením, mechanickým poškodením alebo opotrebovaním, používaním tovaru v rozpore s jeho návodom alebo účelom použitia alebo nedodržaním pravidiel používania, údržby alebo skladovania, nesprávnou alebo neodbornou montážou alebo inštaláciou alebo skladovaním, v dôsledku nevykonávania pravidelnej údržby a servisných prehliadok (ak sú uvedené podľa návodu na použitie) u tovaru kategórie lyže, kolieskové korčule a bicykle.

Kupujúci môže podať sťažnosť, podať podnet alebo iný návrh na: https:/tefal.sk/kontaktuj-nas

Kupujúci k reklamácii priloží čitateľný originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru a podrobne opíše vadu a spôsob, akým sa vada navonok prejavuje.

Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, kupujúci má právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. Spoločnosť je povinná vadu odstrániť bez zbytočného odkladu. Namiesto odstránenia vady môže kupujúci požadovať výmenu veci alebo, ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, pokiaľ Spoločnosti nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Spoločnosť môže vždy namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezchybnú, ak to kupujúcemu nespôsobí vážne ťažkosti.

Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať ako vec bez vady, má kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Rovnaké práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľnú vadu, ale ak kupujúci nemôže vec riadne užívať pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád. V prípade iných neodstrániteľných vád má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci.

 

6.2.Opravné balíky

Spoločnosť ponúka na webovej stránke na predaj opravárenské balíky pre zákazníkov, ktorí si chcú nechať opraviť svoj poškodený výrobok mimo záručnej doby v autorizovanom servise spoločnosti Groupe SEB (ďalej len "opravárenský balík").Tieto balíky majú pevne stanovenú sumu bez ohľadu na povahu a rozsah poškodenia a sú určené podľa typu výrobku a zahŕňajú prácu a náhradné diely na opravu.

Na to, aby bol predmet oprávnený na Balíky opráv ponúkané na predaj na webovej stránke, musí:

  • Nech je to značka Rowenta, Krups, Tefal,
  • Patrí do skupiny produktov, pre ktoré je na webovej lokalite ponúkaný opravný balík,
  • boli zakúpené pred menej ako 15 rokmi (maximálna doba medzi dátumom zakúpenia výrobku uvedeným na faktúre a dátumom zakúpenia opravného balíka),
  • už nie je v záruke (zákonnej alebo obchodnej)
  • Byť kompletný so všetkými prvkami, ktoré sú nevyhnutné pre jeho fungovanie.

Objednávka opravných balíkov a ich úhrada sa uskutočňuje za podmienok uvedených v týchto VOP. Zákazník na oplátku dostane e-mailom poukaz, ktorý si môže vytlačiť a uschovať.

Balík opravy (bez dopravy) zahŕňa iba opravu položky uvedenej na poukaze na opravu vystavenom Spoločnosťou. Akékoľvek prepravné náklady na prepravu alebo vyzdvihnutie Predmetu alebo nákup ďalších dielov, príslušenstva alebo spotrebného materiálu - ktoré nie sú potrebné alebo odôvodnené opravou Predmetu - nie sú zahrnuté.

Autorizovaný servis, ktorý vykoná opravu, musí byť ten, ktorý bol uvedený pri kúpe opravárenského balíka a ktorého kontaktné údaje sú uvedené na poukaze. Ak nie je možné, aby výrobok opravil tento autorizovaný opravár, zákazník musí kontaktovať zákaznícky servis a požiadať o zmenu miesta opravy.

Balík opráv sa vzťahuje na opravu jednej funkčnej poruchy na položku opísanú v poukaze na opravu bez ohľadu na počet dielov potrebných na opravu a vynaložený čas.

Na akúkoľvek dodatočnú diagnostiku, ktorá nesúvisí s poruchou a poruchou opísanou na poukaze na opravu, sa tento poukaz nevzťahuje.

V rámci opravárenského balíka nebude vymenený žiadny chýbajúci alebo spotrebný diel.

Okrem očakávanej opravy sa neprijmú žiadne preventívne opatrenia.

Typ položky zvolený pri kúpe opravárenského balíka a uvedený na opravárenskom poukaze musí zodpovedať položke predloženej autorizovanému opravárovi.

Opravovaný predmet a poukaz na opravu musia byť doručené autorizovanému servisu pred uplynutím doby platnosti uvedenej na poukaze (tri mesiace).

Ak sú splnené všetky vyššie uvedené podmienky a v prípade, že autorizovaný servis vyhlási, že výrobok nie je možné opraviť: zákazník si musí svoj tovar vyzdvihnúť v autorizovanom servise. Zákazníkovi bude vrátená celá suma za Opravárenský balíček, ktorý si Zákazník zakúpil.

Po vykonaní opravy sa na Predmet vzťahuje záruka výrobcu opísaná v časti "Záruka" na webovej stránke, a to počas šiestich (6) mesiacov od prevzatia Predmetu. Na uplatnenie tejto záruky musí Zákazník pri prevzatí Predmetu predložiť formulár o oprave, ktorý mu dal autorizovaný servis.

7. VRÁTENIE POLOŽKY

7.1 Právo na zrušenie

Zákazník má právo zrušiť nákup Tovaru zakúpeného na Webovej stránke bez udania dôvodu. Ak si Zákazník želá odstúpiť od kúpy, žiadosť musí byť podaná písomne:

  • Buď na : 02 32 199 930 (za cenu mestského hovoru alebo podľa tarifného plánu vášho operátora, od pondelka do piatku od 8.00 do 17.00).
  • Alebo prostredníctvom online formulára: pridať odkaz https:/tefal.sk/kontaktuj-nas

do tridsiatich (30) dní odo dňa prijatia položky. Ak táto lehota uplynie v sobotu, nedeľu alebo vo sviatok, predlžuje sa do nasledujúceho pracovného dňa.

Ak si zákazník zakúpil niekoľko položiek, ktoré boli dodané samostatne alebo v dávkach, právo na odstúpenie od zmluvy zaniká tridsať (30) dní po dodaní poslednej položky alebo poslednej dávky.

Žiadosť musí obsahovať tieto informácie (pozri prílohu 1):

Kontaktné údaje zákazníka: meno, adresa, telefónne číslo

Dátum žiadosti o zrušenie: DD/MM/RRRR

Žiadosť adresovaná: GROUPE SEB Slovensko, spol.

Týmto vás informujem, že chcem zrušiť nákup:

Položka (položky) (uveďte názov uvedený na faktúre):

Objednané dňa:

pod číslom objednávky:

Prijaté dňa:

Po prijatí žiadosti o zrušenie zákaznícky servis oznámi zákazníkovi postup, ktorý má dodržať, a bezodkladne mu poskytne potvrdenie o prijatí žiadosti o zrušenie na trvanlivom nosiči.

Výrobok musí byť odoslaný kompletný a v pôvodnom obale (príslušenstvo, návody, káble atď.) na náklady zákazníka na túto adresu: GSEB SK, DHL Logistics, PNK Park - Nový Majer Hala DC33.1 926 01 Sereď, Slovensko

 do štrnástich (14) dní odo dňa odoslania (ako dôkaz slúži poštová pečiatka) alebo e-mailu, ktorým spoločnosť informuje o zrušení.

V niektorých prípadoch môže Spoločnosť dať Zákazníkovi pokyn, aby vrátil Tovar na inú adresu. Zákazník by mal vždy vrátiť Tovar na adresu, ktorú mu určil Zákaznícky servis.

Po prijatí vrátenej položky budú zákazníkovi vrátené už prijaté platby vrátane štandardných nákladov na dopravu. Akékoľvek položky vrátené nekompletné, poškodené alebo použité nebudú akceptované a budú vrátené zákazníkovi na jeho náklady.

Spoločnosť uhradí Zákazníkovi náklady s použitím rovnakého platobného prostriedku, ktorý Zákazník použil pri pôvodnej transakcii, pokiaľ Zákazník výslovne nesúhlasí s tým, že Spoločnosť môže použiť iný platobný prostriedok, a to v rozsahu, v akom takáto úhrada nespôsobí Zákazníkovi náklady.

Spoločnosť nie je povinná uhradiť dodatočné náklady, ak si Zákazník zvolil drahší spôsob doručenia, než je štandardný spôsob doručenia ponúkaný Spoločnosťou.

Vrátenie peňazí Zákazníkovi sa uskutoční do 14 dní odo dňa, keď Spoločnosť dostane položky späť, alebo, ak je to skôr, odo dňa, keď Zákazník poskytne Spoločnosti dôkaz o tom, že položky boli zaslané späť.

7.2 Právo na zrušenie balíka opráv

Pri kúpe opravárenského balíka však upozorňujeme, že opravárenský balík je opravárenská služba poskytovaná autorizovaným servisom.

Ak teda zákazník výslovne požiadal spoločnosť, aby sa oprava začala vykonávať pred uplynutím 14-dňovej lehoty na odstúpenie od zmluvy, môže v súlade s platnými predpismi uplatniť svoje právo na odstúpenie od zmluvy len pod podmienkou, že oprava nebude dokončená.

Okrem toho je zákazník povinný zaplatiť spoločnosti sumu zodpovedajúcu poskytnutej službe až do oznámenia svojho rozhodnutia o zrušení. Táto suma bude úmerná cene služby. Ak je celková cena nadmerná, suma sa vypočíta na základe trhovej hodnoty poskytnutej služby.

7.3 Žiadne právo na odstúpenie od zmluvy v prípade položiek na mieru

V súlade s platnými predpismi nie je možné uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy v prípade položiek na mieru, ktoré boli jasne personalizované alebo vyrobené v súlade so špecifikáciami zákazníka.

 

7.4 Iné dôvody návratu

Ak má zákazník akékoľvek sťažnosti alebo problém s položkou, mal by sa obrátiť na zákaznícky servis.

Ak položka nie je v súlade so zmluvou, môže byť opravená, vymenená alebo nahradená v súlade s vyššie uvedenými zákonnými právami.

Po kontaktovaní zákazníckeho servisu je potrebné chybný tovar spolu s podpornými dokumentmi zaslať na adresu: GSEB Slovakia DHL Logistics

PNK Park - Nový Majer 

Hala DC33.1

926 01 Sereď, Slovensko

8. DOSTUPNOSŤ NÁHRADNÝCH DIELOV

Dostupnosť náhradných dielov nevyhnutných na používanie položiek je uvedená na webovej stránke.

9. ZODPOVEDNOSŤ

Tieto VOP stanovujú všetky povinnosti a zodpovednosti spoločnosti týkajúce sa poskytovania položiek. V rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi Spoločnosť odmieta všetky záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implicitné, a akékoľvek iné podmienky alebo ustanovenia než tie, ktoré sú výslovne uvedené v týchto VOP.

Konkrétne by Spoločnosť nemala byť zodpovedná za to, že Predmety sú alebo nie sú v súlade s ich účelom použitia zo strany Zákazníkov, pokiaľ Zákazníci neinformovali Spoločnosť o takomto účele a Spoločnosť ho neakceptovala.

Spoločnosť nemôže niesť zodpovednosť v prípadoch, keď nesplnenie jej povinností je spôsobené okolnosťami, ktoré nie je možné predvídať a prekonať a ktoré sú spôsobené treťou stranou alebo udalosťami, ktoré sú mimo primeranej kontroly Spoločnosti.

Spoločnosť týmto tiež vylučuje svoju zodpovednosť za akékoľvek nepríjemnosti alebo škody spojené s používaním internetovej siete, ako je porucha služby, vonkajší zásah, prítomnosť počítačových vírusov alebo strata obsahu alebo materiálu stiahnutého prostredníctvom webovej stránky.

10. OSOBNÉ ÚDAJE

Spoločnosť bude používať osobné údaje zákazníka tak, ako je uvedené v Zásadách používania osobných údajov spoločnosti.

Spoločnosť používa primerané prostriedky na bezpečné uchovanie vašich údajov o objednávkach a platbách, ale nemôže niesť zodpovednosť za prípadné straty, ktoré by vám mohli vzniknúť, ak by tretia strana získala neoprávnený prístup k akýmkoľvek údajom, ktoré ste poskytli pri prístupe alebo zadaní objednávky prostredníctvom webovej stránky.

11. DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO

Podrobnejšie informácie nájdete v časti Duševné vlastníctvo v Podmienkach používania spoločnosti.

12. ODDELITEĽNOSŤ

Tieto VOP predstavujú úplnú dohodu medzi zmluvnými stranami. Ak niektorá zo strán neuplatní poskytnuté práva, neznamená to, že sa tohto práva vzdáva.

V prípade, že sa niektoré ustanovenie týchto VOP stane neplatným, nezákonným alebo nevymáhateľným na základe zmeny právnych predpisov, nariadení alebo rozhodnutia súdu, toto ustanovenie sa bude uplatňovať v maximálnom rozsahu povolenom platnými právnymi predpismi a platnosť, zákonnosť a vymáhateľnosť ostatných ustanovení nebude nijako ovplyvnená ani narušená.

Ak Spoločnosť okamžite netrvá na tom, aby Zákazník dodržiaval tieto VOP, alebo ak Spoločnosť oneskorene podnikne kroky voči Zákazníkovi v súvislosti s akýmkoľvek porušením, akékoľvek oneskorenie nebráni Spoločnosti podniknúť kroky voči Zákazníkovi neskôr.

Táto zmluva sa uzatvára medzi spoločnosťou a zákazníkom. Žiadna iná osoba nemá právo na vymáhanie akýchkoľvek jej podmienok. Žiadna zo strán nebude musieť získať súhlas inej osoby, aby mohla ukončiť zmluvu alebo vykonať akékoľvek zmeny v týchto VOP.

13. TRVANIE

Tieto VOP platia, kým sú položky a služby dostupné na webovej lokalite.

14. ROZHODNÉ PRÁVO A PRÍSLUŠNÁ JURISDIKCIA

Tieto VOP sa riadia právom Slovenskej republiky a Zákazník môže podať žalobu v súvislosti s Tovarom na súdy Slovenskej republiky.

Ak v súvislosti s týmito VOP vznikne akýkoľvek spor, strany sa pokúsia dosiahnuť priateľské urovnanie sporu pred začatím súdneho konania.

Objednávateľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. príslušnému orgánu alternatívneho riešenia sporov. V Slovenskej republike je príslušným orgánom Slovenská obchodná inšpekcia alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky.

Zákazník môže tiež navštíviť európsku platformu na riešenie spotrebiteľských sporov, ktorú zaviedla Európska komisia, na tejto adrese: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=C.

V prípade sporu sú príslušné súdy v mieste bydliska žalovaného alebo podľa uváženia žalovaného súdy v mieste skutočného dodania výrobkov.

15. UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ

Spoločnosť informuje zákazníkov, že niektoré látky prítomné v elektrických a elektronických zariadeniach môžu mať potenciálne škodlivé účinky na životné prostredie a ľudské zdravie. Z tohto dôvodu by Zákazníci mali svoje použité elektrické a elektronické zariadenia likvidovať na zbernom mieste, ktoré je na tento účel špeciálne určené. Zákazník by sa mal obrátiť na miestne recyklačné stredisko, kde získa ďalšie informácie.

Tento symbol na položke znamená, že ide o elektrické alebo elektronické zariadenie, ktoré sa musí recyklovať, keď sa už nepoužíva.

Image result for poubelle barrée"

Elektrické a elektronické zariadenia po skončení životnosti, zastarané alebo už nefunkčné, sa nesmú vyhadzovať do bežného odpadu, ale musia sa likvidovať v príslušných recyklačných zariadeniach.

Cieľom tohto nariadenia je obmedziť plytvanie surovinami a chrániť životné prostredie a ľudské zdravie tým, že sa zabráni rozptylu látok obsiahnutých v určitých zariadeniach v prírode.

V súlade s tým, keď si zákazník zakúpi tovar na webovej stránke, podieľa sa na financovaní zberu, opätovného použitia a recyklácie starých elektrozariadení zaplatením ekologickej účasti WEEE (odpad z elektrických alebo elektronických zariadení). Táto ekologická spoluúčasť je príspevok zahrnutý v cene výrobkov, ktorý je v plnej výške venovaný ekologickým organizáciám schváleným verejnými orgánmi na riadenie sektora zberu a recyklácie špecifického pre OEEZ. Výšku ekologickej spoluúčasti vypočítavajú ekologické organizácie a líši sa v závislosti od zariadení a metód spracovania.

Z tohto dôvodu sa zákazníkom odporúča odovzdať všetky staré výrobky na zbernom mieste určenom na tento účel.

Prípadné batérie vo vnútri výrobku sa musia z výrobku vybrať a odovzdať oddelene na osobitných zberných miestach.

Okrem toho sa spoločnosť zaväzuje bezplatne prevziať späť všetky staré položky zákazníka zakúpené online.

Pri kúpe nového Tovaru môže Zákazník bezplatne vrátiť použitý Tovar Spoločnosti na recykláciu.

Za týmto účelom musí zákazník kontaktovať spoločnosť do 4 dní od nákupu prostredníctvom kontaktného formulára https:/tefal.sk/kontaktuj-nas

Upozornenie: vrátený tovar musí byť pred vrátením spoločnosti bezpečne zabalený.

Po prijatí žiadosti zákazníka e-mailom spoločnosť vystaví predplatený štítok na vrátenie tovaru, ktorý bude zákazníkovi zaslaný e-mailom, aby bolo možné vrátiť nechcený tovar bezplatne.

16. PRÍLOHY

Príloha č. 1 Štandardný formulár na uplatnenie práva na zrušenie zmluvy

(tento formulár vyplňte a odošlite len v prípade, že chcete zrušiť zmluvu)

- Na adresu GROUPE SEB Slovensko, spol. s r.o. Cesta na Senec 2/A 821 04 Bratislava IČ: 31341489 IČ DPH: SK2020336120

- Týmto oznamujem/oznamujeme*, že ruším/rušíme* zmluvu, ktorú som/jeme uzavrel/uzavrela* na nákup nasledujúcich položiek*/poskytnutie nasledujúcich služieb*:

- Objednané dňa* / prijaté dňa*:

- Názov zákazníka/zákazníkov:

- Adresa zákazníka/zákazníkov:

- Podpis zákazníka/zákazníkov (len ak je tento formulár vyplnený v papierovej forme):

- Dátum:___________

* Nepotrebné je potrebné prečiarknuť.